Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENvan BerendsEnVanVuuren.nl, onderdeel van Marit Berends, (Kvk-nummer 08200500)

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in hierna de volgende betekenis:

Evenement

de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Berends en van Vuuren Tickets verkoopt;

Berends en van Vuuren 

de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;

Klant

de natuurlijke of rechtspersoon met wie Berends en van Vuuren een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie Berends en van Vuuren daartoe een aanbieding doet;

Overeenkomst

de overeenkomst tussen Berends en van Vuuren en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen;

Ticket

het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;

Berends en van Vuuren 

Marit Berends h.o.d.n. Berends en van Vuuren ;

2. Totstandkoming Overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Berends en van Vuuren vrijblijvend.
 • De Overeenkomst tussen de klant en Berends en van Vuuren komt tot stand nadat Klant via Berends en van Vuuren een of meerdere Tickets heeft gekocht.
 • Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Berends en van Vuuren contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Berends en van Vuuren Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Berends en van Vuuren ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien Berends en van Vuuren twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Berends en van Vuuren zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
 • Berends en van Vuuren behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Berends en van Vuuren en/of de Berends en van Vuuren gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.

3. Prijzen en betaling

 • Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Berends en van Vuuren aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
 • Alle prijzen van Berends en van Vuuren zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Berends en van Vuuren de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

4. Leveringstermijnen

 • Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Berends en van Vuuren zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Berends en van Vuuren een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
 • De door Berends en van Vuuren opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Berends en van Vuuren schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 • Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

5. Afgelaste of verschoven Evenementen

 • Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Berends en van Vuuren zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Berends en van Vuuren de benodigde informatie van de Berends en van Vuuren heeft ontvangen, kan Berends en van Vuuren niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Berends en van Vuuren is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 • Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Berends en van Vuuren opnemen via de contactgegevens of het contactformulier op de website. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Berends en van Vuuren voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
 • Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Berends en van Vuuren. Mocht dit niet onmogelijk zijn voor Klant dan verschaft Berends en van Vuuren, Klant een tegoedbon.

6. Tickets

 • De door Berends en van Vuuren gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Berends en van Vuuren en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Berends en van Vuuren niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Berends en van Vuuren en/of de Berends en van Vuuren gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken.Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding. 
 • Indien Klant door overmacht geen gebruik kan maken van zijn of haar ticket(s), is het toegestaan tickets over te dragen aan derden, dit uitsluitend na schriftelijke toestemming hiervan aan Berends en van Vuuren.
 • Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
 • Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen via de contactgegevens of het contactformulier op de website.
 • Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Berends en van Vuuren doet haar uiterste best om aan speciale wensen tegemoet te komen, maar kan hiervoor geen enkele garantie geven. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Berends en van Vuuren opnemen via de contactgegevens of het contactformulier op de website.

7. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

 • De op het Ticket van Berends en van Vuuren rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Berends en van Vuuren. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Berends en van Vuuren zouden kunnen worden geschaad.
 • Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
 • Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 • De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Berends en van Vuuren aan Klant.

8. Privacy

 • Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Berends en van Vuuren welke op de website van Berends en van Vuuren raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

9. Aansprakelijkheid

 • Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Berends en van Vuuren wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Berends en van Vuuren of haar ondergeschikten.
 • De aansprakelijkheid van Berends en van Vuuren wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Berends en van Vuuren onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Berends en van Vuuren ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Berends en van Vuuren in staat is adequaat te reageren.
 • Klant vrijwaart Berends en van Vuuren voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Berends en van Vuuren, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Berends en van Vuuren meldt.
 • Berends en van Vuuren kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Berends en van Vuuren is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Berends en van Vuuren.
 • Berends en van Vuuren aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Berends en van Vuuren kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 • Berends en van Vuuren kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

10. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Berends en van Vuuren kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Berends en van Vuuren in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Berends en van Vuuren gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten met Berends en van Vuuren is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Midden-Nederland.

12. Diversen

 • Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de Berends en van Vuuren.
 • Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
 • Waar in deze Algemene Voorwaarden Berends en van Vuuren zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Berends en van Vuuren gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
 • Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Berends en van Vuuren dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Berends en van Vuuren niet.
 • Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Berends en van Vuuren in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Berends en van Vuuren vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.berendsenvanvuuren.nl.

Marit Berends · Verlengde Maanderweg 65 · 6713 LE Ede · 0642552403 · www.maritberends.nl  · BTW NL001418562B58 · KvK08200500